Menu

VOG in de zorg

Met de invoering van de Wet kwaliteit, klachten
en geschillen zorg (Wkkgz) op 1 januari 2016,
werd het opvragen van de Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) in de zorg voor bepaalde functies verplicht.
In dit item lichten we toe wanneer je als zorginstelling precies
verplicht bent om over een recent VOG van een
zorgverlener te beschikken en geven we antwoord
op nog veel meer vragen.

Wat is een VOG?

Een VOG is één van de instrumenten die je als organisatie kan inzetten om integriteit te toetsen. Het is een verklaring waaruit blijkt dat het (justitiële) verleden van een kandidaat geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of een kandidaat strafbare feiten op zijn naam heeft staan die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor hij de VOG aanvraagt.

Wanneer is een VOG in de zorg verplicht?

Er zijn een aantal soorten zorginstellingen die verplicht zijn om een recent VOG van hun personeel op te vragen. Deze verplichting geldt voor:

  • instellingen die zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) verlenen;
  • instellingen die geestelijke gezondheidszorg verlenen die onder de zorgverzekering valt en waar cliënten blijven overnachten.

Het gaat hier om nieuwe medewerkers die vanaf 1 januari 2016 zijn aangenomen. De verplichting geldt dus voor alle dienstverbanden, waaronder uitzendkrachten, gedetacheerden en solistisch werkende zorgverleners. Enkel vrijwilligers en mantelzorgers hoeven niet over een recent VOG te beschikken.

Waarom is een VOG verplicht voor bepaalde zorgfuncties?

Door de invoering van de Wkkgz heeft iedere zorgaanbieder een vergewisplicht. Dit houdt in, dat je als zorginstelling dient te controleren of het arbeidsverleden van een zorgverlener geen invloed heeft op het leveren van goede zorg. Voor instellingen die vallen onder de Wlz en/of de geestelijke gezondheidzorg bestaat de vergewisplicht in elk geval uit het opvragen van een recent VOG. Andere zorginstellingen zijn vrij om invulling te geven aan de vergewisplicht.

Geldigheidsduur VOG in de zorg

Het is belangrijk om te vermelden dat de VOG van een nieuwe medewerker recent moet zijn. Dat wil zeggen, niet ouder dan drie maanden voor de datum van indiensttreding. De verklaring fungeert namelijk als een momentopname en zegt iets over de afgelopen periode. Bij een langere geldigheidsduur komen bepaalde risico’s kijken.

VOG check

Screeningsprofiel VOG in de zorg

Er is een lijst met vaste screeningsprofielen waar Dienst Justis kandidaten op screent afhankelijk van hun beroep. Voor de zorgsector is profiel 45. Gezondheidszorg en welzijn van mens en dier opgesteld.

Medewerkers in dit screeningsprofiel dragen zorg voor personen en in deze relatie kan er sprake zijn van (tijdelijke) afhankelijkheid. Voor het screeningsprofiel wordt er rekening gehouden met risico’s als misbruik van de (tijdelijke) afhankelijkheid, zeden- en geweldsdelicten, diefstal, oneigenlijk of onjuist gebruik van geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, systemen waarin vertrouwelijke en gevoelige gegevens zijn opgeslagen en meer.

Zorgkwaliteit garanderen?

Door zorgpersoneel te screenen, vermijd je onnodige risico’s en waarborg je de kwaliteit binnen jouw zorginstelling. In deze whitepaper behandelen we de volgende onderwerpen: • Employment screening in de zorg • Actuele wetgeving • Accreditaties en keurmerken in de zorg

Download de whitepaper

Veelgestelde vragen

• Hoe lang is een VOG geldig in de zorg?

Een VOG fungeert als momentopname omdat de verklaring iets zegt over de afgelopen periode. In de regel is deze niet geldig voor een bepaalde periode, dat is afhankelijk van het ministerie verantwoordelijk voor de regelgeving of de werkgever.

In de zorg sector is het wettelijk vastgesteld dat een VOG van nieuwe medewerkers niet ouder mag zijn dan 3 maanden.

• Is een VOG verplicht in de zorg?

Een aantal soorten zorginstellingen zijn verplicht om over een recent VOG te beschikken van hun nieuwe medewerkers. Namelijk voor:

• instellingen die zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) verlenen;
• instellingen die geestelijke gezondheidszorg verlenen die onder de zorgverzekering valt en waar cliënten blijven overnachten.

• Wanneer is er geen VOG nodig in de zorg?

De verplichting om over een recent VOG van nieuwe medewerkers te beschikken, geldt voor:

  • instellingen die zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) verlenen;
  • instellingen die geestelijke gezondheidszorg verlenen die onder de zorgverzekering valt en waar cliënten blijven overnachten.

Andere zorginstellingen zijn niet verplicht een VOG aan hun sollicitanten te vragen. Echter, kunnen zij hiervoor kiezen omwille van de vergewisplicht. Volgens de vergewisplicht zijn (alle) zorginstellingen namelijk verplicht te onderzoeken of een nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Verschillende manieren om te voldoen aan de vergewisplicht zijn:

  • een VOG vragen aan nieuwe medewerkers;
  • navraag doen bij eerdere werkgevers;
  • het BIG-register bekijken;
  • navraag doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd;

Let op, enkel een VOG is te weinig bewijs om te voldoen aan de vergewisplicht. Deze moet altijd gecombineerd worden met een andere manier.