Spring naar content

Zorgfraude:

hoe voorkom je dat zorgverleners de fout in gaan?

Fraude in de zorg komt helaas nog te vaak voor en is nijpend gezien zorg te allen tijde beschikbaar moet zijn voor de kwetsbare burgers die dit nodig hebben. Hoe voorkom je dat zorgfraude plaatsvindt?

Wat wordt er onder zorgfraude verstaan?

Zorgfraude betekent het misleidend handelen binnen de zorgsector. Hierbij wordt er doelbewust gehandeld in strijd met de regels, zowel voor het eigen als andermans gewin.

Zulke fraude is zeer schrijnend omdat de mensen die zorg echt nodig hebben, altijd toegang moeten hebben tot de juiste en kwalitatief goede zorg. Bovendien moet er vertrouwd kunnen worden op het feit dat het geld van de belasting en zorgpremies wordt gebruikt voor daadwerkelijk geleverde zorg.

Patienten en zorgmedewerkers

Welk soort zorgfraude komt het meeste voor en waar?

Om fraude in de zorgsector effectiever aan te pakken, werken negen partners – waaronder de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZA), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Belastingdienst en Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) – nauw samen onder de naam Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ), waar zij meldingen over zorgfraude onderzoeken en delen.

Hun rapport ‘Signalen en fraude in de zorg 2020’ laat zien dat er in 2020 veelvuldig vermoedens over fraude gaan over de wijkverpleging, individuele begeleiding, mondzorg en geneeskundige ggz. Er werden bijvoorbeeld meer uren gedeclareerd dan waarvoor zorg was verleend, maar ook fictieve cliënten opgevoerd, zorg verleend van onvoldoende kwaliteit en diploma’s en handtekeningen vervalst.

Voorbeelden van zorgfraude staan niet op zichzelf

Daarnaast bespreekt het rapport verschillende casussen, waarin zorgfraude werd vermoed en uiteindelijk geconstateerd. Zoals een zorginstelling die failliet ging nadat er onderzoek werd gedaan naar vermeende fraude. Waarop het bestuur verder ging onder de vlag van een nieuwe zorginstelling, waar exact hetzelfde gebeurde; vermeende zorgfraude en het ronselen van dezelfde cliënten waaraan voorheen ook zorg werd geleverd.

De bovengenoemde casus staat helaas niet op zichtzelf. Uit onderzoek van het IKZ naar de geschiedenis van 53 zorgbestuurders betrokken bij fraudezaken, blijken 30 van hen een strafblad te bezitten. Het onderzoek uit 2019 richt zich op bekende fraudegevallen, waarbij de geschiedenis van de betrokken bestuurders wordt uitgelicht.

Wat zijn de gevolgen van zorgfraude?

Afgezien van de financiële schade die zorgfraude met zich meebrengt, zijn er ook andere schadelijke gevolgen:

  • Imagoschade is bijvoorbeeld net zo al dan niet meer ingrijpend, omdat dit het vertrouwen in de zorgsector flink op de proef stelt.
  • Daarnaast kunnen patiënten in gevaar worden gebracht wanneer er sprake is van onvoldoende kwaliteit zorg, bijvoorbeeld door ongekwalificeerde zorgverleners.
  • Tenslotte werpt het gedrag van frauderende zorgverleners een schaduw op goedwillende en goedopgeleide zorgverleners.

Hoe kan zorgfraude worden voorkomen?

Actuele wet- en regelgeving zoals de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de daarin opgenomen vergewisplicht tonen aan dat de zorgsector strenger checkt op zorgkwaliteit en integriteit. Dat is een goede eerste stap, maar zorginstellingen kunnen zelf ook meer actie ondernemen om de kwaliteit van hun zorgverlening continu te garanderen.

Employment screening is in de meeste sectoren al gemeengoed. Door bij indiensttreding nieuwe medewerkers te screenen, weet je zeker dat je de juiste mensen binnenhaalt om integere teams te kunnen versterken. Daarnaast zorgt in-employment screening ervoor dat de kwaliteit onverminderd hoog blijft. Maar hoe richt je als zorginstelling een passend screeningsproces in waarbij niet alleen wordt voldaan aan de eigen wensen, maar ook aan actuele wet- en regelgeving?

Whitepaper
Download zorgkwaliteit garanderen
Whitepaper
Download zorgkwaliteit garanderen
Screenen in de zorg om kwaliteit te waarborgen

Uitbesteden aan een professionele screeningsorganisatie

Validata heeft jarenlange ervaring met screenen in de zorgsector. Voor verschillende zorginstellingen werd een passend screeningsbeleid en bijbehorende screeningsprofielen gecreëerd. Het uitbesteden van employment screening scheelt niet alleen kostbare tijd en energie, maar zorgt er ook voor dat wet- en regelgeving wordt gerespecteerd. Daarnaast voldoe je door het screenen met Validata direct aan de richtlijnen van de NIAZ en JCI.

Screenen in de zorg

This site is registered on wpml.org as a development site.
Kies de regio waarin je je bevindt: