Menu

Checkt jouw organisatie PEP- & Sanctielijsten en Adverse Media?

Om de kwaliteit en integriteit van jouw organisatie te kunnen garanderen, is voeren van een goede employment screening een slimme zet. Of je nu samenwerkt met partners of (nieuwe) medewerkers in dienst hebt, screenen blijft een belangrijke tool binnen risicomanagement. Door te weten met wie je werkt, verminder je immers de kans op financiële- en imagoschade. Een mishire brengt niet alleen enorme onvoorziene kosten met zich mee, maar kan jouw organisatie ook in een kwaad daglicht stellen, met alle (financiële) gevolgen van dien.

Om zulke situaties te voorkomen is het creëren van een solide screeningsbeleid van cruciaal belang. Het checken van PEP- & Sanctielijsten en Adverse Media mag hierin niet ontbreken. Maar wat houdt dat precies in? We bespreken alle ins- en outs van deze belangrijke (internationale) maatstaven.

Een solide beleid voor screening vormt het uitgangspunt

Met een solide beleid voor screening voldoe je niet alleen aan actuele wet- en regelgeving, het biedt ook inzicht waarom er wordt gescreend en handvatten waarmee het screeningsproces snel en succesvol kan worden uitgevoerd. Zijn er integriteitsgevoelige functies met veel (financiële) verantwoordelijkheden? Dan wil je daar de juiste mensen voor aannemen en behouden. Een (periodieke) employment screening helpt je om verschillende relevante onderdelen te checken.

Met employment screening voldoe je aan wet- en regelgeving

De financiële sector kent de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft), waarin financiële instellingen worden verplicht om potentiële partners te screenen. Vaak worden hierbij PEP- & Sanctielijsten en Adverse Media gecheckt op criminele vergrijpen als het witwassen van zwart geld, plegen van (financiële) fraude, financiering van en/of deelname aan terroristische organisaties en regimes, en drugs-gerelateerde criminaliteit.

Het checken van PEP-lijsten

PEP(Politically Exposed Person)-lijsten worden internationaal opgesteld, waarbij bronnen worden geraadpleegd zoals overheden, maar ook de CIA Word Leaders List of de CIA World Factbook. PEP-lijsten zijn onderverdeeld in 5 niveaus, waarbij politieke zwaargewichten zich op het eerste niveau bevinden en lichtgewichten op het vijfde. Zo kan je snel beoordelen welk risico een (potentiële) partner of medewerker vormt:

 1. Staatshoofden, regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen en parlementsleden.
 2. Leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven en andere gerechtelijke instanties, leden van rekenkamers en directies van centrale banken.
 3. Ambassadeurs, zaakgelastigden, hoge legerofficieren en leden van bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven; (NB: Ambtenaren uit het middenkader en lagere ambtenaren vallen niet onder het begrip PEP).
 4. Directe familieleden van PEP’s. Dit zijn de echtgenoot, een partner die naar het nationale recht als gelijkwaardig met een echtgenoot wordt aangemerkt, kinderen en hun echtgenoten of partners en ouders van de PEP.
 5. De naaste geassocieerden van een PEP. Dit zijn de personen die met of ten behoeve van PEP’s de uiteindelijk belanghebbende van een rechtspersoon zijn. Het gaat hierbij om PEP’s die in Nederland wonen met een niet-Nederlandse nationaliteit en PEP’s die in een andere (lid)staat wonen ongeacht hun nationaliteit.

Het checken van Sanctielijsten

Sanctielijsten vloeien voort uit de sanctiewet uit 1977 die eist dat organisaties hun integriteit kunnen garanderen om zo (financiële) vergrijpen tegen te gaan. Sanctielijsten bevatten de namen van personen en organisaties bij wie momenteel en/of in het verleden sancties zijn opgelegd. Iemand wordt bijvoorbeeld op een sanctielijst geplaatst bij:

 • Deelname aan een (voormalig) terroristisch bestempeld regime (zoals Noord-Korea).
 • Deelname aan een terroristische organisatie (zoals IS).
 • Financiële fraude en het witwassen van zwart geld.

Net zoals bij PEP-lijsten worden sanctielijsten internationaal opgesteld, waarbij de informatie van wereldwijde bronnen continu wordt geüpdatet. Enkele voorbeelden van bronnen:

 • US: Office of Foreign Assets Control – OFAC SDN.
 • UN: Security Council – Committee 1132 Sierra Leone, 1267 Al Qaida, 1483 Iraq, 1518 Iraq, 1521 Liberia, 1533 Congo, 1572 Côte d’Ivoire, 1591 Sudan, 1737 Iran.
 • EU: Common Foreign and Security Policy – CFSP.
 • AFM: AFM – waarschuwingslijst

Het checken van Adverse Media

Bij een Adverse Media check wordt er bekeken in hoeverre (potentiële) partners of medewerkers voorkomen op een lijst van veroordeelden van bepaalde categorieën van strafbare feiten. Ook hier ligt de focus op het witwassen van zwart geld, plegen van (financiële) fraude, omkoping en corruptie, deelname en/of financiering van terrorisme en druggerelateerde criminaliteit.

De lijst bestaat uit zowel veroordeelde individuelen als organisaties en wordt onderhouden en dagelijks aangevuld door een team van onderzoekers die lijsten van over de hele wereld scannen op nieuwe publicaties. Veel geraadpleegde bronnen zijn lijsten van:

 • Financiële- en andere regelgevende autoriteiten en tuchtrechtelijke instanties
 • Rechtshandhavingsautoriteiten en anti-corruptie instanties zoals Interpol, Europol, FBI, etc.
 • Aanvullende lijsten van personen die zijn gediskwalificeerd als bestuurder van een organisatie

Kwaliteit en integriteit continu kunnen garanderen

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het is dan ook aan te raden om bij het vullen van een integriteitsgevoelige functie PEP- & Sanctielijsten en Adverse Media te checken. Besef wel dat elke screening een momentopname is die vaak wordt gekoppeld aan situaties en gebeurtenissen uit het verleden. Daarom is het verstandig om niet alleen potentiële partners en employees, maar ook bestaande partners en medewerkers te blijven checken door middel van periodieke in-employment screening. Zo blijf je op de hoogte van de actuele stand van zaken en kan de kwaliteit en integriteit van jouw organisatie continu worden gegarandeerd.