Spring naar content

Algemene voorwaarden Validata Group BV – versie 2023.1

Artikel 1 – Definities

1.1 Betrokkene: een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 onder 1 AVG.
1.2 Intellectueel Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot enig werk, waaronder begrepen documenten, ontwerpen, computerprogrammatuur, maatwerkprogrammatuur en/of andere al dan niet elektronisch vastgelegde informatie.
1.3 Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon waarmee Validata Group BV een Overeenkomst heeft gesloten.
1.4 Overeenkomst: overeenkomst tussen Validata en Opdrachtgever.
1.5 Partijen: Validata en Opdrachtgever gezamenlijk of afzonderlijk als ‘partij’.
1.6 Screening: screening of screenen, betreft de verificatie van de relevante persoonsgegevens van de Betrokkene voorafgaand aan of tijdens de samenwerking, indiensttreding dan wel verhuur of verkoop van onroerend goed.
1.7 Partner: een door Opdrachtgever gecontracteerde partner op het gebied van HR software. De betreffende applicatie van deze Partner wordt via een API gekoppeld aan het online platform van Validata. Via de applicatie van de Partner stuurt en haalt Opdrachtgever gegevens naar en van het online platform van Validata ten behoeve van Screenings.
1.8 Validata Group BV of Validata: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid statutair gevestigd te Amsterdam, mede handelend onder de naam Validata.
1.9 Werkzaamheden: de tussen Partijen overeengekomen dienstverlening in het kader van screenen van betrokkenen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en aanbieding van Validata en op alle Overeenkomsten die tussen Partijen worden gesloten.
2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3 – Offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Validata zijn geldig gedurende een periode van twee (2) maanden na de offertedatum.
3.2 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte of aanbieding door Opdrachtgever, dan wel op het moment dat beide Partijen de Overeenkomst hebben ondertekend.

Artikel 4 – Uitvoering overeenkomst

4.1 Validata is gehouden de Overeenkomst uit te voeren zoals van een dienstverlener met een normale in de branche gebruikelijk vakkennis, zorgvuldigheid en oplettendheid verwacht mag worden.
4.2 Validata is gerechtigd bij de uitvoering van de Werkzaamheden derden in te schakelen. Validata zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Validata is verantwoordelijk voor de gedragingen van de ingeschakelde derden.
4.3 In het geval zich bij de uitvoering van de Overeenkomst afwijkingen voordoen, zal Validata Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk informeren.
4.4 Validata is gerechtigd de overeengekomen Werkzaamheden te wijzigen door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever. Indien Validata gebruikt maakt van een dergelijk wijzigingsbevoegdheid is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum van de wijziging van de dienstverlening. Deze opzegging dient door Opdrachtgever binnen vier (4) weken, na de schriftelijke mededeling van Validata van de voorgenomen wijziging, te worden gedaan bij aangetekende brief.

Artikel 5 – Informatie verstrekking

5.1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Validata nodig heeft voor het uitvoeren van de Screening, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze, al dan niet via een Partner, ter beschikking van Validata te stellen.
5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van de aan Validata verstrekte gegevens, al dan niet via Partner. Validata staat er voor in dat zij op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, al dan niet via Partner, juiste en volledige Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten.

Artikel 6 – Tarieven en vergoedingen

6.1 De in de Overeenkomst genoemde tarieven en vergoedingen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders in de Overeenkomst is vermeld.
6.2 De door Validata verrichte Werkzaamheden kunnen vooraf, tussentijds of periodiek in rekening worden gebracht, tenzij anders in de Overeenkomst is vermeld.
6.3 Opdrachtgever kan tot 48 uur na het aanmelden van een screeningsverzoek de Screening kosteloos annuleren. Na 48 uur worden de kosten voor de Screening ongeacht het uitblijven van een reactie van Betrokkene aan Opdrachtgever gefactureerd.
6.4 Validata is gerechtigd de overeengekomen tarieven en vergoedingen jaarlijks te indexeren conform het prijsindexcijfer voor diensten (CPI) zoals door CBS in het jaar voorafgaande aan de tariefsverhoging is gepuliceerd, tenzij anders in de Overeenkomst is vermeld.

Artikel 7 – Facturatie en betaling

7.1 De tegoeden van Opdrachtgever komen telkens na één (1) jaar te vervallen.
7.2 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst met Validata heeft opgezegd, dan komt het resterende tegoed per einddatum te vervallen.
7.3 Opdrachtgever is verplicht om alle facturen van Validata uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan Validata in Euro’s te voldoen, tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
7.4 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft van de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Validata behoudt zich het recht voor om vanaf dat moment de wettelijke handelsrente te vorderen. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het totale verschuldigde bedrag.
7.5 In het geval dat Validata invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering  -met een minimum van 10% van de openstaande declaraties en met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten- volledig ten laste van Opdrachtgever.
7.6 De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Validata is aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden directe schade die een direct gevolg is van een aan Validata toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst jegens Opdrachtgever.
8.2 Validata is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit (de inhoud van) de door Opdrachtgever en/of Betrokkene verstrekte (persoons)gegevens. Opdrachtgever vrijwaart Validata voor alle aanspraken van derden verband houdende met of voortvloeiende uit (de inhoud van) de door Opdrachtgever en/of Betrokkene verstrekte (persoons)gegevens.
8.3 De aansprakelijkheid van Validata wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst -eventueel met inschakeling van derden- of uit andere hoofde is beperkt tot maximaal € 250.000,- per gebeurtenis en per jaar. Hierbij geldt dat een reeks van met elkaar samenhangende schade toebrengende gebeurtenissen wordt aangemerkt als één gebeurtenis en één schade toebrengend feit.
8.4 In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Validata beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Validata wordt uitgekeerd, dan wel het bedrag dat Validata daadwerkelijk op derden kan verhalen.
8.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk een (1) jaar na het ontstaan daarvan) schriftelijk bij Validata meldt.
8.6 Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval er sprake is van opzet of grove schuld van Validata.
8.7 Voor zover Validata bij haar Werkzaamheden afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop Validata weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Validata op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Validata of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Validata.
8.8 Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle door Validata bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden.

Artikel 9 – Overmacht

9.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de Overeenkomst door Validata redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval -maar niet uitsluitend- verstaan calamiteiten die de bedrijfsvoering van Validata verhinderen of beperken.
9.2 In het geval Validata door overmacht wordt verhinderd de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Validata het recht om, zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te hare keuze, zonder dat Validata gehouden is enige door Opdrachtgever geleden schade te vergoeden.

Artikel 10 – Intellectuele Eigendomsrechten

10.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten van Validata blijven berusten bij Validata of de derde van wie Validata het recht heeft verkregen het werk aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Op geen enkele wijze worden de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot enig werk overgedragen aan de Opdrachtgever. Indien Validata een gebruiksrecht aan de Opdrachtgever verleent, is dat een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht.
10.2 Alle Intellectuele Eigendomsrechten van de Opdrachtgever blijven berusten bij de Opdrachtgever of de derde van wie de Opdrachtgever het recht heeft verkregen het werk te gebruiken.
10.3 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur en documentatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Validata. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de programmatuur en documentatie te vervreemden, te bezwaren dan wel, in (sub)licentie te verstrekken. De Opdrachtgever zal de programmatuur en documentatie alsmede voorbereidend materiaal niet verveelvoudigen, openbaar maken of daarvan kopieën vervaardigen. Het is Opdrachtgever wel toegestaan om kopieën te maken van screeningsrapporten met bijlagen voor intern gebruik.
10.4 Validata verstrekt aan Opdrachtgever een niet exclusieve, niet overdraagbare, niet sub-licenteerbare licentie voor het gebruik van het online platform van Validata gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 De rechtsverhouding tussen Validata en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Validata en Opdrachtgever die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

This site is registered on wpml.org as a development site.
Kies de regio waarin je je bevindt: