VOG verplicht in de zorg - Validata - Specialist in het wereldwijd verifiëren van data

VOG verplicht in de zorg

Met de invoering van de Wkkgz werd het opvragen van het VOG voor bepaalde zorgfuncties verplicht. Maar, niet voor iedereen. Wanneer bent u als zorginstelling precies verplicht om een recent VOG van een zorgverlener op te vragen?

Er is een aantal zorginstellingen dat verplicht is om een recent VOG van personeel op te vragen. Het VOG mag in dit geval niet ouder zijn dan drie maanden voor de datum van indiensttreding. Enerzijds zijn dit zorginstellingen die Wlz-zorg (Wet langdurige zorg) verlenen en anderzijds zorginstellingen die geestelijke gezondheidszorg verlenen, waarbij cliënten ook blijven overnachten. Deze zorginstellingen moeten beschikken over een recent VOG van:

  1. Alle zorgverleners die vanaf 1 januari 2016 zorg verlenen binnen de zorginstelling waar zij werken.
  2. Alle andere personen die beroepsmatig contact hebben met cliënten van de zorginstelling.

Deze verplichting geldt dus voor àl het personeel, waaronder uitzendkrachten, gedetacheerden en ZZP’ers. Ook als deze solistisch zorg verlenen. Vrijwilligers en mantelzorgers hoeven overigens niet te beschikken over een recent VOG.

Waarom is een VOG verplicht in de zorg?

Door de invoering van de Wkkgz heeft iedere zorgaanbieder een vergewisplicht. Als zorginstelling dient u te controleren of het verleden van een zorgverlener geen invloed heeft op het leveren van goede zorg. De manier waarop de vergewisplicht wordt ingevuld staat zorginstellingen overigens vrij. Voor instellingen die vallen onder de Wet langdurige zorg en de geestelijke gezondheidszorg, bestaat de vergewisplicht in ieder geval uit het opvragen van een recent VOG.

Meer weten over screenen in de zorg en de rol van uw vergewisplicht? Download onze whitepaper of neem contact met ons op.

Vorige post

Volgende post