De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG): wat verandert er?

‘In 2016 is de nieuwe Europese privacywetgeving in werking getreden, waar
elk lidstaat van de Europese Unie in 2018 aan moet voldoen. Per 25 mei 2018
komt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) te vervallen en is de
Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van toepassing,’ vertelt Mirjam Peer – Legal Counsel en Privacy Officer.
 

Wat betekent de AVG voor (screenings)organisaties?

‘Bij digitaal screenen worden veel persoonsgegevens verwerkt. Daarom is het
voor Validata Group belangrijk om de nieuwe Europese wet- en regelgeving goed en
efficiënt te implementeren,’ vertelt Mirjam. ‘Niet alleen gaan we met de nieuwe
eisen aan de slag, we maken ook van het moment gebruik om bestaande processen
onder de loep te nemen. Vanuit deze gedachte ben ik afgelopen mei als Legal Counsel
en Privacy Officer aan het team toegevoegd. Mijn juridische en privacy-gerelateerde
kennis zal niet alleen in deze periode worden ingezet, maar ook in de
toekomst.’
 
‘De belangrijkste punten van de AVG richten zich zowel op diegenen die
gescreend worden – ik noem ze nu voor het gemak ‘kandidaten’ – als op
organisaties die screenen. Kandidaten krijgen meer rechten terwijl van organisaties
wordt verwacht dat zij meer verantwoordelijkheid nemen. Ze moeten kunnen
aantonen dat de nieuwe Europese wet- en regelgeving wordt nageleefd.’
 

Belangrijkste punten uit
de AVG voor kandidaten

‘Waar kandidaten nu
recht hebben op correctie en verwijdering, wordt daar in mei 2018 het recht
op vergetelheid
of het gegevenswissingsrecht aan
toegevoegd. Kandidaten kunnen bij een organisatie aangeven dat hun gegevens niet langer bewaard
mogen worden en haar verzoeken deze te wissen. Het nieuwe recht is breder. Het
gaat niet meer alleen om het verwijderen van onjuiste, onvolledige of niet ter
zake doende gegevens. Maar er zijn uitzonderingen; soms verwerkt een
organisatie gegevens omdat een wettelijke verplichting dat bepaald.’ ‘Het recht op
informatie
bestond al, maar het wordt uitgebreid en nader gespecificeerd.
Zo is expliciet opgenomen dat de persoonsgegevens verwerkt moeten worden op een
manier die transparant is voor kandidaten; organisaties moeten melden dat de
persoonsgegevens worden verzameld of gebruikt, waarom dit gebeurd en door wie.   

Belangrijkste punten uit
de AVG voor (screenings)organisaties

‘Wanneer organisaties persoonsgegevens verwerken moeten
zij dit nu melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze meldingsplicht
komt te vervallen, maar men moet volgend jaar wel kunnen aantonen zij aan de
privacyregels voldoen. Dit kan bijvoorbeeld door het bijhouden van een register
waarin alle informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt direct
terug te vinden is. Om welke gegevens gaat het? Op welke manier zijn ze
verkregen? En met wie worden ze gedeeld? Zo’n register maakt alles direct
inzichtelijk en dat is handig, mochten kandidaten bijvoorbeeld vragen hebben.’‘Wanneer kandidaten een beroep doen op het recht
op vergetelheid
of het gegevenswissingsrecht, zal de
organisatie waar het verzoek binnenkomt haar leveranciers en andere
organisaties in het traject daarvan op de hoogte moeten stellen. Dit
domino-effect zal ervoor zorgen dat de persoonsgegevens uit alle systemen
worden verwijderd.’‘Tenslotte zijn organisaties verplicht een Data
Protection Impact Assessment
(DPIA) uit te voeren wanneer de verwerking
van persoonsgegevens een hoog privacyrisico heeft. Dit houdt in dat je als
organisatie, al dan niet door een door een externe partij, de privacy risico’s
in kaart brengt om – mocht dat nodig zijn – extra (veiligheids)maatregelen te kunnen
treffen. Binnen organisaties wordt de bewustwording van de privacy vergroot,
wat een positieve uitwerking heeft op de kwaliteit van de dienstverlening.‘Die nieuwe wet- en regelgeving die de AVG met zich meebrengt sluit naadloos
aan bij de principes die Validata Group sinds zijn oprichting in 2009 hanteert,’
zegt Mirjam. ‘Zoals een transparante, efficiënte bedrijfsvoering bijvoorbeeld,
of een gebruiksvriendelijk screeningsproces waarin kandidaten centraal staan.’


Bron/auteur: Mirjam Peer

Vorige post

Volgende post